Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Kincskereső Pedagógiai Segítő Egyesület hitvallása, törekvései, szakmai programja

 

 

"Ha a jövő évről akarsz gondoskodni- vess magot,
Ha egy évtizeddel számolsz- ültess fát,
Ha terved egy életre szól- embert nevelj!"
 
Egyesületünk a gyermeknevelés komplex, minden területet átölelő feladatához kíván segítséget nyújtani mind a gyermekek, mind az őket nevelő felnőttek számára.
Az Egyesület "névadója" Móra Ferenc, aki Kincskereső kisködmön című művében csodálatosan elénk tárja a gyermeknevelés mindennapos csodáit, nehézségeit, kezelését, megoldását is.

 

 "Szeretet az élet"- E gondolat vezérli Egyesületünk munkásságát, törekvéseit.
 

Ez a közhasznú egyesület olyan indítatással jön létre, mely a gyermeknevelés komplex, minden területet átölelő feladatához kíván segítséget nyújtani mind a gyermekek, mind az őket nevelő felnőttek / szülők, nagyszülők, pedagógusok, nevelők/ számára.

Tükrözi ezt a törekvést a tevékenységi körök sokszínűsége, mely arra hívatott, hogy a mai köznevelést kiegészítse, megtámogassa. A tanítást, mint lexikális ismeretek átadását nem tekintjük elsődleges feladatunknak, sokkal inkább szeretnék hangsúlyt fektetni a nevelés, mint mindennapos művészeti feladatunk mivoltára.

Nevelési céljaink megvalósításában alapvetően a gyermekek természetes megnyilvánulási formáira kell támaszkodnunk, azaz a mozgásra, a játékra és az önkifejezés művészi eszközeinek (rajzolás, festés, kézművesség, éneklés stb.) használatára, hiszen ezek mind az egészséges fejlődést meghatározó tényezők.

Nevelési céljaink életkori sávokra tagolandók, hiszen minden gyermekkel történő foglalkozásunk az egyes gyermek érési üteméhez, fejlettségi szintjéhez kell, hogy igazodjon.

Az egyesület nevelési munkáiban részt vállalóknak úgy kell közvetíteniük, amit feladatukban vállaltak, hogy ez által a gyermekek érzelmileg, erkölcsileg, szociálisan és értelmileg gazdagodjanak. Az itt dolgozó szakembernek kell ismernie a módját, és vállalnia kell a felelősséget, hogy úgy neveljen, segítsen, hogy  a gyermek a feladatokra felkészült, alkalmas legyen, s eközben boldog gyermekkorát megőrizhesse.

 

Komplex nevelési programunk fő feladatának tekinti:

 

-         Az egészséges harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres társadalmi beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását

-         Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzését, korrekcióját

-         Tehetség-gondozást

-         Családok, szülők neveléssel kapcsolatos problémáinak segítését, megoldásra való törekvést

-         Pedagógusok, nevelők, gyerekekkel foglalkozó személyek szemlélet-változását, új módszerek megismertetését az oktató/nevelőmunkában.

 

Szeretnénk, ha az Egyesület tevékenységi köre nem „csupán” a gyerekekre korlátozódna, hiszen a gyermeknevelés csapatmunka. Ezért fontosnak tartjuk a szülőket is belevonni a „munkába”. Ezzel segítséget is nyújthatunk abban, hogy érvényre juttassák jogukat egy egészséges, teljes, boldog életre családjukkal, mindenekelőtt, gyermekükkel.

Nevelési elveinket át kell, hogy hassa a szeretetteljes megértés és a derűs határozottság. A gyermeki és szülői magatartás összefüggésit tanulmányozva saját, és a hozzánk segítségért forduló felnőttek nézőpontja kiegészül, kibővül, sőt meg is változhat. Szeretnénk, ha a szülői tekintélyen és a gyerekkel szembeni túlzott, önkényes elvárásokon alapuló magatartásformák sorra lelepleződnének.

Lendítsük mozgásba a fantáziát, hogy egyre gyakrabban kereshessenek saját, egyéni megoldásokat az esetleges nevelési problémákra. Szeretnénk elültetni bennük annak a szemléletnek a magvát, mely szerint a bizalomteljes engedelmesség az embertársaink iránti figyelmesség alapja, mint ahogyan a megértő büntetés az önnevelés képességének támogatója.

 

Az Egyesület „névadója” Móra Ferenc, aki Kincskereső kisködmön című művében csodálatosan elénk tárja a gyermeknevelés mindennapos csodáit, s nehézségeinek maximálisan hatékony kezelését, megoldását is. S ez nemcsak a Tanító úr képessége; ez a képesség ott lakozik az Édesanya féltő szeretetében, de még a Báró cigány viselkedésében is, azaz Mindnyájunkban, csak talán fel kell kicsit éleszteni. Vagy hagyni kell kibontakozni? Én hiszem, hogy ha a mű zárógondolata, miszerint: ”Szeretet az élet.” - vezéreli Egyesületünk munkásságát, törekvéseit, akkor sikerülni fog egy olyan kis közösséget létrehoznunk, amelyben mindenki megtalálja a maga kis örömét, boldogságát, a maga kis Ködmön-tündérét.  Nekünk ez a legfőbb hitvallásunk, törekvésünk.

 

Az egyesület az alábbi meghatározott tevékenységeket folytatja:

 

a)      gyermekfelügyelet szervezése:

ez időszakos gyermekfelügyeletet jelent, a szülők munkaidejéhez igazodva, a helyi oktatási intézményekkel szorosan együttműködve, közös igényeket kielégítve. Pl.  Ovifutár szolgálat

 

b) egészséges életmóddal kapcsolatos tevékenységek szervezése:

a szülők és gyermekek megismertetése az egészséges, természetes táplálkozással, életmóddal előadások és közös tevékenységek keretében. Távolabbi célunk: bio-kertészet – vissza a természethez /biodinamikus gazdálkodás

 

c) közösségfejlesztő programok szervezése közös ünneplések (keresztény, ill. „ősi” ünnepkörök felelevenítése, túrák szervezése

 

d) nyári napközis és szaktáborok szervezése, támogatása

 

e) erdei iskola létrehozása, működtetése, szervezése

 

f) családi napközi működtetése, mint a Gyvt. Alapszolgáltatása, a szülők ill. a település intézményeinek igénye szerint

Mi is az a családi napközi?

A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája.

Az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról így fogalmaz.

Családi napközi

43.§ (1) A gyermek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása.

(2) A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek zámára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkezést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani.

Mi az előnye a családi napközinek?

* A lakókörnyezetben bármilyen kisszámú igény kielégítésére alkalmas.

* A kis gyermeklétszám , miatt a hagyományos intézményeknél - bölcsöde, óvoda, iskolai napközi - gyorsabban, rugalmasabban tud alkalmazkodni a változó igényekhez.

* Működési engedélyhez kötött, a kijeölt önkormányzet, az ÁNTSZ, és a megyei szociális gyámhivatal szakamai irányításával definiált elvárások és feltételek szerint, ellenőrzötten működik.

* Családias légkört és környezetet biztosít.

* A kis létszámú gyermekcsoport lehetőséget teremt az egyes gyermek fejlettségét, egyéni szükségleteit figyelembe vevő felügyeletre, gondozásra.

Kincskereső családi napközi:

2010 tavaszára tervezzük családi napközink beindítását, Győrszentivánon, az Egysori út 9. szám alatti, kimondottan erre a célra bérelt családi házban. A családi napközibe 20 hetestől, 14 éves korig vehető fel gyermek, maximum 5, ill. 7 fő. A családi házas környezet minden előnye segíti a gyermekek jó közérzetét. A nagy udvar kellemes játékteret, levegőzési lehetőséget biztosít. A napközit egy négy-,  és egy kétgyermekes anyuka vezeti majd, akik közül  egyikük kisgyermekgondozó, másikuk óvoda-, és gyógypedagógus diplomával, valamint több éves szakmai gyakolattal rendelkezik.

g) szabadidős tevékenységek szervezése, támogatása, szakkör-szerű foglalkozások (kézműves, nyelvi hagyomány-örző foglalkozások, mesedélutánok stb.) Udvar…, kamaszoknak klubbok működtetése igény szerint, születésnapi zsúrok szervezése. Fontosnak tartjuk a lelki nevelést, ezért a jövőben tervezzük festő órák, kézimunka órák, dalkör indítását is.

h) szakmai konferenciák, képzések, továbbképzések szervezése, támogatása

 

i)                    fejlesztő-, és gyógypedagógiai tevékenység folytatása:

egyéni-,és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások, iskola-előkészítő,korai fejlesztés.

Ezen a területen , mint közismert leginkább a hátrányos helyzetű gyerekeknek van szüksége segítségre, és intézményi kereteken belül tapasztalatból tudom, hogy sokszor nincs lehetőség egyéni, vagy ténylegesen kis létszámú (2-3 fős) foglalkozásokra. Szeretnénk felvállalni ezen gyerekek segítését, és pedagógusi, védőnői vagy egyéb jelzések segítségével kezdetben, amíg lehetőségeink jobban nem engedik, 1-1 kisgyerek ingyenesen járhatna ilyen irányú foglalkozásainkra. Távolabbi cél, de remélem mielőbbi, hogy a többi programon is hasonlóképpen tudjunk eljárni.

 

Természetesen minden tevékenységhez szakképzett pedagógusok állnak rendelkezésre.

 

Reményeink szerint minden győrszentiváni oktatást és kultúrát képviselő intézménnyel tudunk majd együttműködni.